Giày vải cổ điển Nhật Bản Mary Jane

320.000

9%

Các mức giá nói trên không bao gồm các khoản phụ cấp mua hàng khác nhau, phiếu giảm giá tại nhiều cửa hàng, phong bì đỏ và các chiết khấu khác do nền tảng phát hành và không bao gồm chiết khấu toàn bộ, phiếu giảm giá, chiết khấu cửa hàng, chiết khấu thành viên cửa hàng, giá thành viên L do người bán đặt và chỉ định các nhóm do người bán thiết lập. Các chiết khấu khác nhau như khuyến mại sản phẩm; giá sẽ tính toán các chiết khấu khác nhau trong các hoạt động phi nền tảng khác (bao gồm giảm giá sản phẩm đơn lẻ cho các nhóm không được chỉ định do chính người bán đặt và cài đặt cuối cùng của người bán sẽ được ưu tiên ). Giá bán nói trên của sản phẩm là giá hiển thị trên trang sản phẩm vào ngày đó; nếu người bán điều chỉnh giá bán nhiều lần trong ngày đó thì giá bán hiển thị cuối cùng trong ngày đó sẽ được sử dụng.

còn 13 hàng